AUSD Gawaing Panggrupo para sa Takdang Aralin

Kabuuran

BIlang pagsunod sa interes ng komunidad, sa pagsusuri ng patakaran at gawi ng takdang aralin ng distrito, ang AUSD ay magtitipon ng gawaing panggrupo para sa Takdang Aralin. Itong gawaing panggrupo ay magpupulong kada buwan simula sa Abril 27 (walang pulong na mangyayari sa mga buwan ng Hulyo at Agosto) at dadaluhan ng mga kinatawan ng iba’t ibang grupo ng mga stakeholders kasama ang mga guro, magulang/tagapag-alaga, mag-aaral, at iba pang kawani ng distrito. Ang prosesong ito ay magpapatuloy hanggang akademiyang taon ng 2017-2018.

AUSD Gawaing Panggrupo para sa Takdang Aralin APLIKASYON