Nhóm Làm Việc Liên Quan Đến Bài Tập Về Nhà của Học Khu AUSD

Tóm lược

Sau khi cộng đồng quan tâm đến việc xem xét các quy định và thực tiễn liên quan đến các bài tập về nhà của học sinh ở học khu, AUSD đang triệu tập một nhóm làm việc liên quan đến bài tập về nhà cho học sinh. Nhóm làm việc này sẽ họp hàng tháng và bắt đầu vào tháng 4 năm 2017 (sẽ không tổ chức các cuộc họp trong tháng 7 và tháng 8) và sẽ thu nhận các đại diện của nhiều nhóm liên quan bao gồm giáo viên, phụ huynh/người giám hộ, học sinh và nhân viên của học khu khác. Nhóm làm việc này sẽ tiếp tục vào năm học 2017-18.

Đơn Xin Gia Nhập Nhóm Làm Việc Liên Quan Đến Bài Tập Về Nhà của Học Khu AUSD